Oletpa yksityinen kuluttaja tai edustat julkisyhteisöä tai yritystä, olemme käytettävissä.

Haluatko varmistaa toimintasi häiriöttömyyden? Käänny jäsenyritystemme puoleen! Jos olet kiinnostunut julkaisutoiminnasta, siirry sivulle julkaisu- ja oppimateriaali »

Jäsenyrityksemme palvelevat sinua:
o vartioimis- ja järjestyksenvalvontapalveluissa sekä turvatarkastuksissa
o arvokuljetus- ja rahahuoltopalveluissa
o teknisessä valvonnassa.

Monet turva-alan tehtävät edellyttävät toimintaa harjoittavalta liikkeeltä ja tehtäviä suorittavalta henkilöstöltä erityisiä viranomaislupia

Vartioimis- ja arvokuljetuspalvelut edellyttävät toiminnan harjoittajalta vartioimisliikelupaa ja tehtäviä suorittavalta henkilöstöltä vartijakorttia.

Järjestyksenvalvontapalveluita on kahden tyyppisiä
Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa kokoontumislain, ulkolain, merimieslain tai majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen nojalla valvomaan järjestystä ja turvallisuutta. Järjestyksenvalvontatehtäviä suorittavalta henkilöstöltä edellytetään järjestyksenvalvontakorttia.

Järjestyksenvalvojia voidaan asettaa järjestyslain nojalla ja paikallisen poliisin luvalla terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen (sosiaalihuollon toimipisteellä ei tarkoiteta koulukoteja tai lastensuojelulaitoksia). Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen, työvoima- ja elinkeinotoimistoon, kauppakeskukseen, liikenneasemalle, satamaan, lentopaikkaan tai joukkoliikenteen ylläpitämään poliisin tai rajavartiolaitoksen apuna järjestystä ja turvallisuutta, jos järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ei muulla tavalla ole tarkoituksenmukaista sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sitä perustellusta syystä edellyttää. Järjestyksenvalvojien asettamiseen oikeuttavassa luvassa järjestyksenvalvojien toimialue on rajattava siinä tarkoitettujen paikkojen alueelle taikka kulkuneuvoon ja tarvittaessa niiden välittömään läheisyyteen. Näitä järjestyksenvalvontatoimeksiantoja saavat ottaa vastaan vain vartioimisliikkeet. Tehtävässä toimivalta järjestyksenvalvojalta edellytetään järjestyksenvalvojakortin lisäksi vartijakorttia.

Turvatarkastuksilla tarkoitetaan henkilöiden ja/tai tavaroiden tarkastuksia esim. läpivalaisulaittein ja metallinilmaisimin. Erikseen on säädetty turvatarkastuksista ilmailuliikenteessä, satamissa ja tuomioistuimissa. Ilmailuliikenteessä ja satamissa suoritettavat turvatarkastukset edellyttävät tehtäviä suorittavalta henkilöstöltä erillistä koulutusta ja poliisin hyväksyntää tehtävään.

Teknisessä valvonnassa poliisin hyväksymistä edellyttävissä turvasuojaustehtävissä työskenteleviltä henkilöstöltä edellytetään turvasuojaajakorttia. Näitä tehtäviä ovat turvasuojaustehtävät, joihin liittyy pääsy sellaisiin toimeksiantajan turvallisuusjärjestelyjä koskeviin luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin, joiden avulla on mahdollista tunkeutua tai olennaisesti helpottaa tunkeutumista toimeksiantajan hallitsemaan ulkopuolisilta suljettuun paikkaan.

» Lisätietoja jäsenyritysten sivuilta


Vartioimisliiketoiminnan luvanvaraisuus, vastaava hoitaja

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa se, joka on saanut siihen vartioimisliikeluvan. Lupa oikeuttaa vartioimistehtäviin kaikkialla maassa, ja se on voimassa toistaiseksi. Vartioimisliikelupaan voidaan liittää vartioimisliiketoiminnan laajuudesta, vartioimisliikkeen toimipaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä muista vastaavista seikoista johtuvia ajallisia ja alueellisia sekä vartioimistehtäviä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Jokaisella vartiointiliikkeellä on oltava palveluksessaan yksi tai useampi vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että liikettä hoidetaan vartioimisliikkeitä koskevien säännösten mukaisesti.

Toimeksiantosopimus

Kun asiakas antaa vartiointiliikkeelle toimeksiannon palveluiden suorittamisesta, on ennen toimeksiannossa edellytettyihin tehtäviin ryhtymistä laadittava kirjallinen sopimus (toimeksiantosopimus). Jollei sopimusta ole tehtävien kiireellisyyden vuoksi voitu tehdä ennen tehtäviin ryhtymistä, sopimus on tehtävä viimeistään toisena arkipäivänä tehtäviin ryhtymisestä. Vartioimistehtävien hoitamisesta tehtävä toimeksiantosopimus on laadittava kahtena kappaleena, joista toinen jää vartioimisliikkeelle ja toinen toimeksiantajalle. Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:
1) toimeksiantajan nimi ja osoite;
2) vartioimisliikkeen nimi ja osoite;
3) vartioimistehtävät, joita sopimus koskee;
4) vartioimisalueet ja vartioimiskohteet;
5) toimeksiannosta suoritettava korvaus tai korvauksen määräytymisperusteet riittävästi yksilöitynä; sekä
6) toimeksiannon alkamispäivä ja voimassaoloaika.
Vartiointiliikkeen on säilytettävä toimeksiantosopimusta kuusi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

Toimintaohjeet

Vartioimisliikkeellä on oltava sellaiset yleiset kirjalliset ohjeet, joiden avulla vartija kykenee suorittamaan vartioimistehtävänsä oikein ja turvallisesti (toimintaohjeet). Jos olot vartioimisalueella tai vartioimiskohteessa sitä edellyttävät, vartioimisliikkeellä tulee olla lisäksi erilliset vartioimisalue- tai vartioimiskohdekohtaiset toimintaohjeet. Vartioimisliikkeen on pidettävä toimintaohjeet nähtävillä toimipaikoillaan sekä tarvittaessa vartioimisalueillaan ja vartioimiskohteissaan siten, että vartijoilla on mahdollisuus perehtyä niihin.

Toimittaja-arviointi
Coess (Confederation of European Security Services) on Euroopan vartioimis- ja turvallisuusalan yritysten edunvalvontajärjestö, jonka jäseninä ovat työnantajaliitot. Coess on laatinut palveluiden ostajia varten mallin toimittaja-arvioinniksi.    
 
copyright 2007 Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry / SVLL-Palvelut Oy l www-toteutus: Loiste Oy